غیر انگلیسی انگلیسی نوع سند ردیف
180.000 150.000 ريز نمرات دبيرستان ، پيش دانشگاهي (هرترم) 1
220.000 180.000 هرترم (دانشگاه ريزنمرات) 2
250.000 200.000 كارت شناسايي 3
250.000 200.000 کارت معافیت 4
250.000 200.000 کارت ملی 5
320.000 250.000 شناسنامه 6
360.000 300.000 ابلاغيه، اخطار قضايي 7
360.000 300.000 برگه مرخصي 8
360.000 300.000 وصيه نامه تحصيلي(بعد از تحصيلات سوم راهنمايي) 9
360.000 300.000 جواز اشتغال به كار 10
360.000 300.000 حكم بازنشستگي(كوچك) 11
360.000 300.000 دفترچه بيمه 12
360.000 300.000 ديپلم پايان تحصيلات متوسطه يا پيش دانشگاهي 13
360.000 300.000 ريزنمرات دبستان ، راهنمايي(هرسال) 14
360.000 300.000 سند تلفن همراه 15
360.000 300.000 فيش مستمري(كوچك) 16
360.000 300.000 كارت بازرگاني هوشمند 17
360.000 300.000 كارت عضويت نظام مهندسي 18
360.000 300.000 كارت نظام پزشكي 19
360.000 300.000 كارت واكسيناسيون تا سه نوع واكسن 20
360.000 300.000 كارت پايان خدمت 21
360.000 300.000 گزارش ورود و خروج از كشور 22
360.000 300.000 گواهي اشتغال به تحصيل 23
360.000 300.000 گواهي تجرد، تولد، فوت 24
360.000 300.000 گواهينامه رانندگي 25
360.000 300.000 گواهي ريز نمرات دانشگاهي 26
360.000 300.000 واهي عدم خسارت خودرو(نيم برگ) 27
360.000 300.000 گواهي عدم سوءپيشينه 28
450.000 350.000 گذرنامه(بدون روادید) 29
500.000 400.000 روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (كوچك) 30
550.000 450.000 اساسنامه ثبت شركتها فرمي(هر صفحه) 31
550.000 450.000 اوراق مشاركت و اوراق قرضه 32
550.000 450.000 انواع قبض (ماليات، پرداخت بيمه، آب، برق و ... 33
550.000 450.000 برگ تشحيص ماليات ، ماليات قطعي (هرصفحه) 34
550.000 450.000 برگ آزمايش پزشكي(كوچك) 35
550.000 450.000 برگ جلب ، احضاريه 36
550.000 450.000 برگ سابقه بيمه تامين اجتماعي(هر صفحه) 37
550.000 450.000 پروانه دائم پزشكي 38
550.000 450.000 پروانه مطب ، پروانه مسئوليت فني 39
550.000 450.000 پروانه نشر و انتشارات 40
550.000 450.000 پروانه وكالت 41
550.000 450.000 پرينتهاي بانكي كوچك (تا 10 سطر) 42
550.000 450.000 تقدير نامه و لوح سپاس ، حكم قهرماني (كوچك) 43
550.000 450.000 ثبت علائم تجاري ، ثبت اختراع 44
550.000 450.000 جواز دفن 45
550.000 450.000 جواز کسب 46
550.000 450.000 ريز مكالمات تلفن (هر صفحه) 47
550.000 450.000 سر فصل دروس (هر صفحه) 48
550.000 450.000 سند وسائط نقليه سبك 49
550.000 450.000 فيش حقوقي (كوچك) 50
550.000 450.000 فيش مستمري (بزرگ) 51
550.000 450.000 كارت مباشرت 52
550.000 450.000 كارنامه توصيفي ابتدائي (هر صفحه) 53
550.000 450.000 کارت واكسيناسيون بيش از سه نوع واكسن 54
550.000 450.000 گواهي اشتغال به كار بدون شرح وظايف 55
550.000 450.000 گواهي بانكي يا سپرده بانكي 56
550.000 450.000 گواهي پايان تحصيلات كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا 57
550.000 450.000 گواهي فني و حرفهاي (يك رو) 58
550.000 450.000 گواهي عدم خسارت خودرو (تمام برگ) 59
550.000 450.000 گواهيها (ساير موارد) 60
550.000 450.000 ليست بيمه كاركنان كوچك (تا ده نفر) 61
620.000 500.000 حكم افزايش حقوق، حكم بازنشستگي 62
720.000 600.000 آگهي تأسيس (ثبت شركتها، روزنامه رسمي) 63
720.000 600.000 آگهي تأسيس (ثبت شركتها، روزنامه رسمي) 64
720.000 600.000 اساسنامه، ثبت شركت غير فرمي (هر صفحه) 65
720.000 600.000 بيمه شخص ثالث، قرارداد بيمه (هر صفحه) 66
720.000 600.000 ترازنامه شركتها، اظهار نامه مالياتي (هر صفحه) 67
720.000 600.000 تقديرنامه، لوح سپاس و حكم قهرماني ( بزرگ) 68
720.000 600.000 پروانه پايان كار ساختمان (هر صفحه) 69
720.000 600.000 پروانه دفترچهاي يا شناسنامه ساختمان (هر صفحه) 70
720.000 600.000 پروانه مهندسي (هر صفحه) 71
720.000 600.000 پرينتهاي بانكي بزرگ (بيش از 10 سطر) 72
720.000 600.000 حكم اعضاي هيئت علمي، حكم كارگزيني 73
720.000 600.000 دفترچه بازرگاني 74
720.000 600.000 روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (بزرگ) 75
720.000 600.000 فيش حقوقي (بزرگ) 76
720.000 600.000 قرارداد استخدامي (هر صفحه) 77
720.000 600.000 كارت شناسايي كارگاه (هر صفحه) 78
720.000 600.000 گواهي پزشكي ، گزارش پزشكي ، گزارش پزشكي قانوني (هر صفحه) 79
720.000 600.000 گواهي حصر وراثت 80
720.000 600.000 ليست بيمه كاركنان بزرگ (هر صفحه) 81
720.000 600.000 مبايعهنامه و اجارهنامه با كد رهگيري (هر صفحه) 82
720.000 600.000 موافقت اصولي 83
820.000 650.000 دفترچه وکالت 84
900.000 750.000 اوراق محضري (تعهدنامه، رضايتنامه، استشهادنامه، اقرار نامه) (هر صفحه) 85
900.000 750.000 بارنامه (هر صفحه) 86
900.000 750.000 برگ آزمايش پزشكي (بزرگ) 87
900.000 750.000 برگ سبز گمركي (هر صفحه) 88
900.000 750.000 برگ نظريه كارشناسي ملك 89
900.000 750.000 پروانه بهرهبرداري (پشت و رو) 90
900.000 750.000 جواز تأسيس 91
900.000 750.000 سند ازدواج يا رونوشت آن 92
900.000 750.000 سند وسائط نقليه سنگين 93
900.000 750.000 سند مالكيت (دفترچهاي) 94
900.000 750.000 قيمنامه (هر صفحه) 95
900.000 750.000 گواهي اشتغال به كار با شرح وظايف 96
900.000 750.000 ماليات بر ارث (هر صفحه) 97
900.000 750.000 وكالتنامه (نيم برگ) 98
1.260.000 1.050.000 اظهارنامه ، تقاضاي ثبت شركت ، شركتنامه (پشت و رو) 99
1.260.000 1.050.000 اوراق قضايي (دادنامه، راي دادگاه، پرونده حقوقي) (هر صفحه) 100
1.260.000 1.050.000 سند طلاق يا رونوشت آن 101
1.260.000 1.050.000 سند مالكيت (تك برگي) 102
1.260.000 1.050.000 قرارداد (هر صفحه) 103
1.260.000 1.050.000 وكالتنامه بزرگ (هر صفحه) 104

توضیحات

تبصره : 1 -در ازاي هر يك از خدمات زير مبلغ 000/75 ريال به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده مي شود:
الف- هزينه هاي دفتري (كپي، پلمب و ...)
ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد
پ-ترجمه هر انتقال در سند ملك
تبصره 2 -براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه 000/30 ريال به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده مي شود
تبصره 3 -هزينه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن براي هر نسخه 25 %هزينه ترجمه مي باشد، اما براي مراجعات بعدي، كار جديد محسوب مي شود.
تبصره 4 -هزينه تصديق هر صفحه كپي پيوست ترجمه با مهر و امضاي مترجم رسمي 000/10 ريال مي باشد.
< تبصره 5- منظور از هر صفحه صفحات A4 تا 20 سطر می باشد.